(Source: z1bhh)

qt jongdae in hong kong
the way Jongdae sits..

(Source: galaxychen)

(Source: bakingsodaz)


bow down to queen soojung.
bow down to queen soojung.

(Source: jinqki)

danger.

(Source: zii-taos)